Údržba verejnej zelene má v každom meste nesmierny význam. Zeleň ma pozitívny psychologický vplyv na obyvateľov mesta, a taktiež zohráva dôležitú úlohu z estetického, ekologického a hygienického hľadiska.

Technické služby mesta Rajec, s. r. o.  sa starajú od roku 2021 o údržbu verejnej zelene mesta Rajec v celkovej výmere približne 70 000m2.

Kolektív pracovníkov údržby zelene TSMR vykonáva v meste Rajec nasledujúce činnosti:

  • jarné strihanie ročných výhonkov stromov
  • mimoriadne orezy v miestach, kde konáre alebo kríky zasahujú do vzdušných káblových vedení, prekážajú vo výhľade vodičom na križovatkách, zakrývajú dopravné značenie alebo inak ohrozujú majetok, či zdravie obyvateľov mesta
  • kosenie verejnej zelene a strihanie živých plotov (parky Partizánska, Pri Rajčianke, Jánošíkova, Bystrická, Nám. SNP, vnútrobloky sídlisk Sever a Juh, cykloareál Turbína a okolie dopravných komunikácií).
  • kosenie a strihanie živých plotov v areáli cintorínov v správe mesta.
  • pomoc pri výruboch vykonávaných pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku v korytách vodných tokov na území mesta.
  • výkon zberu zeleného odpadu zo záhrad od občanov.
  • výsadba a údržba kvetinových záhonov a kvetináčov.
  • výsev trávy a sadenie stromčekov.
  • plevanie buriny a likvidácia invazívnych rastlín.
  • jesenný zber a odvoz lístia z vyššie uvedených lokalít.

Nahlasovanie podnetov týkajúcich sa mestskej zelene a verejných priestranstiev môžete na tel. čísle 0945 453 211, alebo emailom na koordinator@tsmr.sk.

 

Služby údržby zelene a drevín ponúkame aj pre občanov, samosprávy a iné podnikateľské subjekty a organizácie, aktuálny cenník nájdete na našej stránke

Cenník TSMR

Služby si môžete objednať na tel. čísle infolinky 0918 450 400 alebo emailom na koordinator@tsmr.sk