Technická údržba budov sa považuje za základ zabezpečenia plynulého chodu objektu. Bezpečnosť a komfort nájomníkov je pre nás prioritou.

Pod údržbou budov sa rozumie pravidelné vykonanie revíznych skúšok a údržbárskych prác na bytových domoch a mestských objektoch v meste Rajec. Odborné skúšky a odborné prehliadky sú vykonané profesionálnym revíznym technikom, ktorý následne vydá správu o bezpečnosti a funkčnosti elektrického, plynového alebo iného zariadenia.

Zoznam mestských budov a bytových domov v majetku mesta Rajec:

 1. Administratívna budova MsÚ
 2. Radnica
 3. Mestské Múzeum
 4. Dom smútku
 5. Bytový dom Zakamenica 151/4
 6. Bytový dom Sama Chalupku 10bj  súp. č. 1088
 7. Bytový dom Sama Chalupku 11bj súp. č. 1089
 8. Bytový dom 1. mája 430 20bj
 9. Bytový dom Hollého 202 67bj
 10. Bytový dom Lúčna 33 bj
 11. Bytový dom Bystrická notariát
 12. Bytový dom ul. Hollého 179 33bj.
 13. Kultúrny dom ul. 1. mája – byt, sála, jedáleň, kuchyňa, spoločné priestory
 14. Plynomerňa pri Kultúrnom dome
 15. Základná umelecká škola
 16. Materská škola Obrancov mieru + kuchyňa
 17. Materská škola Mudrochova + kuchyňa
 18. Domov vďaky
 19. Špeciálno- pedagogické centrum
 20. Základná škola Lipová ul.
 21. Základná škola Lipová ul.
 22. Kotolňa + telocvičňa na Lipovej ul.
 23. Hasičská zbrojnica
 24. Tržnica unimobunka
 25. Futbalový štadión šatne
 26. Orlovňa
 27. Denné centrum
 28. Športová hala
 29. Skladovací objekt športoviska – náraďovňa
 30. Skladovací objekt športoviska
 31. Skladovací objekt športoviska – sklad
 32. Poľnohospodárska budova – kompostovisko

Veríme, že efektívne vynaložené prostriedky do servisu a revízií sa vrátia v úsporách prevádzky, či životnosti technológií.

S mestom Rajec máme spoločný cieľ – hospodárnu a bezproblémovú prevádzku mestských budov.

Nahlasovanie porúch, opráv a podnetov týkajúcich sa mestských budov a bytových domov v majetku mesta Rajec môžete na tel. čísle 0945 453 211, alebo emailom na koordinator@tsmr.sk.

 

Aktuálne ponúkame upratovacie služby, drobné stavebné a výkopové práce aj pre občanov, samosprávy a iné podnikateľské subjekty a organizácie, cenník nájdete na našej stránke. 

Cenník TSMR

Služby si môžete objednať na tel. čísle infolinky 0918 450 400 alebo emailom na koordinator@tsmr.sk